wszystkie | AKTUALNOŚCI

wszystkie   Biblioteka    Czytanie na Czarodziejskim Dywanie   Konkursy o Pióro Wójta    Konkurs Pięknego Czytania   Pozostałe konkursy   Lekcje biblioteczne   Zajęcia literackie i plastyczne   Klub Miłośników Historii Lokalnej   Wystawy   Spotkania   Piknik z książką   Loża Czytelników   

Regulamin Biblioteki

Strona główna, , Administrator - 06.07.2010 08:58

A   A   A  


Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie


§ 1.  Zasady ogólne

1.    Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie, zwanej dalej GBP, oraz jej filii w Michorzewie i Wąsowie, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Czytelnik GBP ma prawo do:

1)    wypożyczania książek, filmów, programów multimedialnych, kompaktów muzycznych

2)    korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu

3)    korzystania z komputerów

4)    korzystania z oferowanych usług   

3.    Wypożyczanie skomputeryzowanych zbiorów GBP możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika.

4.    Zagubienie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5.    GBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się indywidualną kartą czytelnika przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

§ 2.  Rejestracja czytelników

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne i  ma charakter powszechny.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien :

1) okazać dowód osobisty;

2) zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego  Regulaminu;

3) podpisać kartę zobowiązania, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.

3. Za niepełnoletniego  czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub  prawni opiekunowie.

4. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Dane wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ew. roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dot.  korzystania z Biblioteki.

6. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.).

7. Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz.439 ze zm.).

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich

 poprawienia.

9. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

10. Użytkownicy niezapisani do biblioteki mogą dokonać samodzielnego, zdalnego  zapisu,  który pozwoli im zalogować się do katalogu on-line i korzystać z wszystkich dostępnych usług.

§ 3.  Udostępnianie zbiorów

1.   Wypożyczanie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.

2.    Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.

3.    Jednorazowo wypożyczyć można do 10 książek (płyt, filmów)

4.    Przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych należy sprawdzić ich stan

i zgłosić stosowne zastrzeżenia bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka lub płyta nie była zniszczona.

5.   Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż miesiąc,  pozycje

z księgozbioru podręcznego na 1-3 dni, multimedia i czasopisma na tydzień.

6.   Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

7.  Czytelnik może zarezerwować media, które są wypożyczone przez innych użytkowników.

8.  Zamówione materiały  należy odebrać w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia.
9.  Wybrane media czytelnik rejestruje i zwraca u dyżurnego bibliotekarza.

10. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych bez wezwania GBP.

11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada czytelnik.

12. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, bądź zwrócić jej aktualną wartość rynkową.

13. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 4 Usługa „Książka na telefon”

 

1.    Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Kuślin, które wypełniły czytelniczą kartę zobowiązania.

2.    Chęć korzystania z usługi „Książka na telefon” należy zgłosić w bibliotece osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

3.    Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze lub wolontariusze.

4.    Czytelnicy korzystający z usługi „Książka na telefon” wypożyczają zbiory na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 5 Korzystanie z komputerów i Internetu

1.    Korzystanie z komputerów zainstalowanych w GBP jest bezpłatne.

2.    Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w GBP w celach informacyjnych i edukacyjnych mają wszyscy użytkownicy.

3.    W przypadku jakiejkolwiek awarii  komputera należy powiadomić o tym bibliotekarza bez podejmowania próby naprawy.

5.    Użytkownik  ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania.

6.    Użytkownik  ma prawo do:

1)    korzystania z zainstalowanych programów

2)    korzystania z dostępu do Internetu

3)    rezerwacji czasu pracy na komputerze

4)    kopiowania danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania

7.   Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

8.    Użytkownikowi nie wolno:

1)    instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

2)    wykorzystywać komputerów zainstalowanych w GBP do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.)

3)    wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców

9.    Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.

10.  Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego.

11.  Bibliotekarz  ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera

z zasadami Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania warunków określonych

w Regulaminie może odebrać prawo do korzystania z komputera.

12.  W GBP istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej technologii Wi-Fi umożliwiającej połączenie z siecią lokalną biblioteki na własnym sprzęcie - laptop, komórka - po uzyskaniu hasła.

§ 6 Opłaty

2. Opłaty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie mogą być pobierane:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne (drukowanie, kserowanie, skanowanie) oraz wypożyczenia międzybiblioteczne

2) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych

3.   W przypadku nieuregulowania opłat GBP kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

4. Wysokość pobieranych opłat określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.


§ 7 Postanowienia końcowe

1.    Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów i mienia GBP oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

2.    Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

3.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo bądź  na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług GBP.

4.   GBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste użytkownika pozostawione bez nadzoru.

5.    Dyrektor GBP w Kuślinie ma prawo zamknąć na określony czas filie biblioteki lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów, choroby pracownika lub innych ważnych przyczyn.

6.    Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.bibliotekakuslin.pl  oraz na Facebooku Biblioteki .

7.    Skargi i wnioski czytelnicy oraz  użytkownicy mogą przekazywać dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie, ul. Leśna 13.

 

Kuślin, 01. 07. 2019

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 1/2019 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kuślinie z dnia 01. 07. 2019

w sprawie wprowadzenia

 

 

Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie

 

 

 

Cennik usług 

świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kuślinie 

 

RODZAJ USŁUGI

OPŁATA w zł

Opłata za nieterminowy zwrot książek – koszt upomnienia

7,00

wydruk i kserokopia czarno-biała jednostronna format A4

0,40

wydruk i kserokopia czarno-biała dwustronna format A4

0,80

wydruk i kserokopia czarno-biała jednostronna format A3

0,80

wydruk i kserokopia czarno-biała dwustronna format A3

1,60

wydruk zdjęć i obrazów w formacie A4


do 1/4 strony A4 - 1 strona  KOLOR

1,00 zł

do 1/2 strony A4 - 1 strona KOLOR

2,00 zł

do 3/4 strony A4 - 1 strona KOLOR

3,00 zł

1 strona A4 - 1 strona KOLOR

4,00 zł

wydruk zdjęć i obrazów czarno-białych
w formacie A3

2,00 zł

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczający pokrywa koszty związane z wysyłką wypożyczonych materiałów

Wysyłanie dokumentu faksem

2,00 zł

 * usługi reprograficzne (kopiowanie, skanowanie) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).


Dodaj do: Wykop ten artykuł! Dodaj na Śledzik! Dodaj na Twitter! Dodaj na FaceBook! Dodaj na Blip! Dodaj na Pinger!     |     Wyślij link


Inne w tym dziale

04.06.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
POLOWANIE NA KSIĄŻKĘ 2022 ››
10.05.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022 - SPOTKANIA Z... ››
01.05.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
RODZINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA... ››
11.04.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
WARSZTATY PIĘKNEGO CZYTANIA ››
06.04.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
UWAGA! ZMIANA GODZIN OTWARCIA... ››

Galeria zdjęć

Dołącz do nas na Facebooku

 

Polecane strony www

 

 

 

BIBLIOTEKI W INTERNECIE

ACADEMICA

E-SENIOR

E-senior

KSIĄŻKA NA TELEFON

KSIĄŻKA NA TELEFON

LINKI DO LEKTUR SZKOLNYCH
0.018805027008057